Skip to content

zoz w sanoku czesc 4

2 lata ago

179 words

Ich terapia została zakończona innymi środkami przeciwpneumatycznymi. Spośród pozostałych pięciu pacjentów, u których leczenie uznano za zakończone niepowodzeniem, lek przerwano na dwa w ciągu pierwszego tygodnia z powodu potencjalnie zbliżającej się niewydolności oddechowej i decyzji ich lekarzy o leczeniu kortykosteroidami; pozostali trzej pacjenci nie odpowiedzieli po co najmniej tygodniu terapii. Jeden nie spełniał harmonogramu lekarstw i wizyt u lekarza i przeoczył dni od 8 do 13 terapii; jego leczenie zostało uznane za niepowodzenie w dniu 21, a on był ponownie leczony innymi lekami. Pacjent z domniemaną pneumokostozą naczyniową był leczony z powodzeniem, a jego zmiany w oku poprawiły się, co udokumentowano fotografiami dna oka. Tabela 3. Tabela 3. Polepszenie utleniania u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez Pneumocystis, zgodnie z dawką 566 ° C 80. Natlenienie uległo znacznej poprawie pod koniec terapii 566C80 (Tabela 3). Średnie (. SEM) ciśnienie parcjalne tlenu tętniczego na początku badania i na zakończenie leczenia u wszystkich 33 pacjentów, u których dane te były dostępne, wynosiło odpowiednio 78 . 1,8 i 93 . 2,6 mm Hg (p <0,001). Wszystkich oprócz pięciu pacjentów z początkowo nieprawidłowym radiologiem klatki piersiowej miało poprawę radiologiczną po zakończeniu leczenia z 566C80. Dwóch pacjentów miało normalne zdjęcia RTG klatki piersiowej, a 12 pacjentów miało całkowite usunięcie nacieków płucnych pod koniec terapii.
Ośmiu pacjentów poddano płukaniu oskrzelowo-pęcherzykowym pod koniec leczenia. W pięciu przypadkach P. carinii był obecny w próbce po płukaniu.
Toksyczność
Tabela 4. Tabela 4. Działania niepożądane u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez Pneumocystis, zgodnie z dawką 566C80 Leczenie za pomocą 566C80 przerwano z powodu toksyczności u czterech pacjentów (12 procent badanej grupy), dwóch z wysypką i dwóch z możliwą gorączką lekową (tabela 4). Dwóch z tych pacjentów otrzymało ponad 14 dni leczenia i dlatego zostali uznani za skutecznie leczonych. Wysypka wystąpiła u siedmiu pacjentów (21 procent), z których pięciu nadal przyjmowało 566 C80, a wysypka ustąpiła bez następstw. U jednego pacjenta wysypka była zgodna z rumieniem wielopostaciowym na biopsji skóry i ustępowała szybko po odstawieniu leku. Żaden pacjent nie był sądzony, że miał wysypkę z gorączką lekową.
Podwyższone poziomy aminotransferaz wątrobowych wystąpiły, ale nie wymagały przerwania 566C80. Poziom aminotransferazy alaninowej w surowicy wzrósł powyżej 300 U na litr tylko u jednego pacjenta, a wzrost ten był przejściowy. Wystąpiła neutropenia i niedokrwistość, ale ich związek z terapią 566C80 był niepewny. Tylko u jednego pacjenta liczba neutrofilów spadła poniżej 500 × 106 komórek na litr. Dwóch pacjentów było bezpiecznie leczonych pomimo niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Trzynastu pacjentów otrzymywało zydowudynę, a dwóch otrzymywało gancyklowir podczas co najmniej części leczenia 566C80.
Sześciomiesięczna kontynuacja
Pacjentów obserwowano przez sześć miesięcy po zakończeniu leczenia lub do nawrotu (Tabela 5). Udokumentowane nawroty zapalenia płuc wywołane przez pneumocystis wystąpiły u 7 z 27 pacjentów (26 procent) z powodzeniem leczonych samym 566C80
[przypisy: cordis poznań, decylitr, mastermedia lublin ]

0 thoughts on “zoz w sanoku czesc 4”