Skip to content

Witaminy C i E oraz ryzyko powikłań przedwczesnych i okołoporodowych czesc 4

2 lata ago

475 words

Nie wprowadzono żadnych korekt, ponieważ czynniki prognostyczne były zrównoważone przy próbie wejścia między dwiema grupami. Względne ryzyka z 95-procentowymi przedziałami ufności są używane dla zmiennych dychotomicznych. Zmienne ciągłe, jeśli są normalnie rozproszone, analizowano za pomocą testu t Studenta, a dla skośnych danych stosowano testy nieparametryczne. W przypadku niewielkiej liczby bliźniąt (cztery pary) w badaniu uwzględniono wyniki dla jednego losowo wybranego niemowlęcia w każdej parze bliźniąt. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie wartości P były dwustronne. Dokonano step-down korekty Sidak dla analiz obejmujących wiele pierwotnych punktów końcowych, z uwzględnieniem skorygowanych wartości P.22 Oszacowaliśmy, że próbka o wielkości 1870 kobiet będzie miała statystyczną moc 80 procent (dwustronny poziom alfa 0,05), aby wykryć zmniejszenie ryzyka zgonu lub poważnych skutków u niemowląt z 6,5 procent do 3,7 procent 23 (i kliniczne Usługi informacyjne w Szpitalu Kobiet i Dzieci w Adelajdzie. Chociaż nasze badanie miało na celu skoncentrowanie się na poważnych wynikach dla niemowlęcia, oszacowaliśmy, że ta wielkość próby będzie również miała statystyczną siłę 80 procent do wykrycia zmniejszenia ryzyka stanu przedrzucawkowego u kobiet z 10,0 do 6,3 procent. Nie przeprowadzono tymczasowej analizy. Alokacja leczenia została przerwana po zakończeniu analizy. Dostawcy tabletek nie byli zaangażowani w żaden inny aspekt badania, w tym projektowanie, zarządzanie danymi lub przygotowanie manuskryptu.
Wyniki
Rysunek 1. Rycina 1. Dyspozycja kobiet i ich niemowląt w procesie. Żywe urodzenia obejmowały jednego noworodka w grupie witamin (0,1 procent) i cztery w grupie placebo (0,4 procent), którzy zmarli przed wypisem ze szpitala.
Spośród 1877 kobiet, 935 (49,8%) przydzielono do grupy witaminowej, a 942 (50,2%) do grupy placebo (ryc. 1). Rekrutacja rozpoczęła się w grudniu 2001 r. I została zakończona w styczniu 2005 r. Wyniki kliniczne były dostępne aż do zwolnienia szpitala dla wszystkich kobiet, które przeszły randomizację i ich dzieci.
Tabela 2. Tabela 2. Wyjściowa charakterystyka matczyna. W momencie rozpoczęcia badania wyjściowa charakterystyka matczyna w obu grupach była podobna, w tym mediana spożycia witamin C i E w diecie (Tabela 2). Nie było istotnej różnicy w szacowanym przyleganiu pomiędzy grupą witaminową a grupą placebo (66,6 procent vs 69,9 procent, ryzyko względne, 0,95, przedział ufności 95 procent, 0,89 do 1,02).
Podstawowe wyniki
Nie było istotnych różnic między grupą witaminową a grupą placebo pod względem ryzyka stanu przedrzucawkowego (odpowiednio 6,0% i 5,0%, względne ryzyko, 1,20; przedział ufności 95%, 0,82 do 1,75), ryzyko zgonu lub poważne niemowlęta (9,5 procent i 12,1 procent, ryzyko względne, 0,79, przedział ufności 95 procent, 0,61 do 1,02) lub ryzyko posiadania niemowlęcia, które było małe w wieku ciążowym (8,7 procent i 9,9 procent, ryzyko względne, 0,87; procent przedziału ufności, 0,66 do 1,16) (tabela 1).
Drugorzędne wyniki
Tabela 3
[więcej w: raphacholin forte, zarodniki grzybów sklep, medycyna kliniczna definicja ]
[podobne: decylitr, skała osadowa krzyżówka, raphacholin forte ]

0 thoughts on “Witaminy C i E oraz ryzyko powikłań przedwczesnych i okołoporodowych czesc 4”