Skip to content

Tyroksyna w Goitrze, Helicobacter pylori Infekcja i przewlekłe zapalenie żołądka ad 5

2 lata ago

359 words

Poziomy przeciwciał przeciwko H. pylori w surowicy określono przy użyciu testu immunoabsorpcji w fazie stałej (Autostat, Cogent Diagnostics). Stężenie gastryny w osoczu oznaczono metodą radioimmunologiczną z użyciem przeciwciała 4562 (dzięki uprzejmości JF Rehfeld, University of Copenhagen, Kopenhaga), 15 a wyjściowy kwas wyjściowy i stymulowaną pentagastryną wydajność kwasu określono w sposób opisany uprzednio.15 Przy gastroskopii trzy Próbki biopsyjne pobierano z błony środkowej części ciała i trzy z antrum. Analizę histologiczną przeprowadzono na seryjnych skrawkach parafinowych (5 .m) wybarwionych hematoksyliną i eozyną i, w celu wykrycia H. pylori, z Giemsa. Analiza statystyczna
Dane wyrażono jako średnie . SD lub jako mediany (z przedziałami międzykwartylowymi). W analizie statystycznej wykorzystano oprogramowanie InStat Graphpad, wersja 3.06 (2003) dla Windows. Do analizy wariancji zastosowano test Friedmana. Do porównania par grup użyto testu Manna-Whitneya, a test rangowanej liczby Wilcoxona zastosowano do oceny zmian w obrębie badanych.
Wyniki
Dzienne zapotrzebowanie na tyroksyny
Tabela 2. Tabela 2. Codzienny wymóg tyroksyny u pacjentów z wolem wieloguzkowym i zapaleniem żołądka lub atopowym zapaleniem żołądka wywołanym przez Helicobacter pylori, z dowodami zakażenia H. pylori lub bez nich. Dzienna dawka tyroksyny, która była wymagana do uzyskania niskich poziomów tyreotropiny (0,05 do 0,20 mU na litr) u 135 pacjentów w grupie referencyjnej, została porównana z dawką 53 pacjentów z zapaleniem żołądka wywołanym przez H. pylori, u 60 pacjentów z zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, dla 31 pacjentów z objawami zakażenia H. pylori, oraz dla 29 pacjentów bez takiej infekcji. Wyjściową charakterystykę tych pacjentów przedstawiono w tabeli 1. W grupie referencyjnej średnia dawka tyroksyny wynosząca 100 .g na dobę (co odpowiadało dawce 1,53 .g na kilogram masy ciała na dzień) była wystarczająca do uzyskania niskiego poziomu stężenia tyreotropiny w surowicy. Przy podobnej dawce u 52 z 53 pacjentów z zapaleniem żołądka wywołanym H. pylori iu wszystkich z atroficznym zapaleniem żołądka wartości tyreotropinowe były prawidłowe. Dzienna dawka tyroksyny u tych pacjentów była zatem zwiększona do osiągnięcia pożądanego niskiego poziomu tyreotropiny w surowicy u wszystkich pacjentów (zwiększenie dawki o 22 procent, P <0,001 dla porównania z grupą odniesienia) (Tabela 2). Wyższa mediana dawki tyroksyny (27%, P <0,001) była również konieczna, aby uzyskać niski poziom tyreotropiny w surowicy u pacjentów z zanikowym zapaleniem żołądka (Tabela 2). U tych pacjentów zwiększony poziom przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycy w surowicy nie był związany z codziennym zapotrzebowaniem na tyroksyny (tabela 2). Natomiast u pacjentów z zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka, u których stwierdzono również zakażenie H. pylori, zapotrzebowanie na tyroksynę było o jedną trzecią większe niż w grupie odniesienia (34%, p <0,001).
Tabela 3. Tabela 3. Wpływ wieku na codzienny wymóg tyroksyny u pacjentów z wolem wieloguzkowym, z towarzyszącym lub bez towarzyszącego zaniknięcia żołądka. Ponieważ zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka występuje częściej u osób w podeszłym wieku16 (okres życia charakteryzuje się zmniejszoną potrzebą codziennej tyroksyny11), zbadaliśmy wymóg dotyczący tyroksyny u pacjentów z grupy referencyjnej i pacjentów z zapaleniem żołądka po arbitralnym podzieleniu ich na dwie grupy związane z wiekiem: poniżej 60. roku życia i 60 lat lub więcej
[więcej w: półpasiec objawy u dorosłych, terapia rodzinna łódź, witamina d3 badanie cena ]
[hasła pokrewne: decylitr, skała osadowa krzyżówka, raphacholin forte ]

0 thoughts on “Tyroksyna w Goitrze, Helicobacter pylori Infekcja i przewlekłe zapalenie żołądka ad 5”