Skip to content

Ondansetron doustny do zapalenia żołądka i jelit w oddziale ratunkowym dla dzieci ad 5

2 lata ago

253 words

Drugorzędnymi wynikami były: średnia liczba epizodów wymiotów, szybkość leczenia z nawodnieniem dożylnym oraz częstość hospitalizacji. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. W okresie badania 243 potencjalnie kwalifikujących się pacjentów zostało zidentyfikowanych przez nadzorujących lekarzy (ryc. 1). Jedno dziecko nie spełniało kryteriów odwodnienia po ocenie przez asystenta badawczego, a jedno dziecko zostało wycofane przez nadzorującego lekarza z powodu ciężkiego odwodnienia. Opiekunowie 26 dzieci odmówili udziału. W sumie 215 dzieci losowo przydzielono do leczenia, 108 do ondansetronu i 107 do placebo. Nie było znaczących różnic w podstawowych cechach charakterystycznych między grupami (tabela 2).
Troje dzieci z grupy ondansetronu zostało wycofanych przed otrzymaniem badanego leku. Analiza bazy danych wykazała, że jedno dziecko w grupie placebo nie spełniało kryteriów kwalifikowalności. Jedynym pacjentem, którego dane nie zanalizowano, było dziecko, które zostało przypadkowo przypisane do ondansetronu, zanim uzyskano zgodę rodziców i którego rodzina zdecydowała się nie uczestniczyć.
Pięć dzieci, które otrzymywały ondansetron wymiotowało w ciągu 15 minut. Każdemu z tych dzieci podano drugą dawkę, która była tolerowana. Troje dzieci, które otrzymywały placebo wymiotowało w ciągu 15 minut. Rodzice dwojga z tych dzieci odmówili podania drugiej dawki; pozostałe dziecko otrzymało drugą dawkę, która była tolerowana.
Wynik
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pomiarów. Spośród 107 dzieci w każdej grupie, których dane poddano analizie, 15, którzy otrzymali ondansetron, wymiotowało podczas leczenia doustnie nawadniającego, w porównaniu z 37, którzy otrzymali placebo (14 procent w porównaniu do 35 procent, P <0,001) (Tabela 3). Po dostosowaniu do rodzaju lekarza zapewniającego opiekę, względne ryzyko wyniosło 0,40 (95% przedział ufności, 0,26 do 0,61). Średnia liczba epizodów wymiotów była istotnie niższa wśród dzieci, które otrzymywały ondansetron niż wśród osób otrzymujących placebo (0,18 vs. 0,65, p <0,001). Różnica ta pozostała istotna po dostosowaniu do rodzaju lekarza zapewniającego opiekę (względne ryzyko, 0,30, przedział ufności 95%, od 0,18 do 0,50).
Piętnaścioro dzieci w grupie ondansetronu (14 procent) i 33 w grupie placebo (31 procent) otrzymało nawodnienie dożylne (P = 0,003). Wpływ interakcji między grupą leczoną a tym, czy dziecko wymiotowało było istotne (P = 0,009); w związku z tym zastosowano osobne modele dla dzieci, które wymiotowały, a także tych, które tego nie robiły. Spośród 92 dzieci z grupy ondansetronu i 70 dzieci z grupy placebo, które nie wymiotowały, dożylne nawodnienie było mniej powszechne w grupie leczonej ondansetronem (5 procent vs. 17 procent, P = 0,01, względne ryzyko 0,32; interwał od 0,13 do 0,77). Chociaż ogólnie dzieci z grupy ondansetronu otrzymywały większą objętość płynu doustnie nawadniającego i mniejszą objętość płynu dożylnego i miały krótszy pobyt w oddziale ratunkowym, stawki hospitalizacji były podobne w obu grupach.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Dane uzupełniające. Nie wystąpiły zdarzenia sercowo-naczyniowe ani oddechowe
[patrz też: lek do kolonoskopii, półpasiec objawy u dorosłych, najlepsze soczewki jednodniowe ]
[patrz też: decylitr, skała osadowa krzyżówka, raphacholin forte ]

0 thoughts on “Ondansetron doustny do zapalenia żołądka i jelit w oddziale ratunkowym dla dzieci ad 5”

  1. Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas