Skip to content

Klopidogrel i aspiryna w porównaniu do samej aspiryny w zapobieganiu epizodom atermotrombotycznym ad

2 lata ago

488 words

Szczegóły projektu badania zostały opublikowane wcześniej. 10 Proces został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję etyczną każdej uczestniczącej instytucji, a także odpowiednie krajowe komisje etyczne. Proces został opracowany przez dr. Topola, który był odpowiedzialny za pozyskanie finansowania i przeprowadzenie procesu, a jego realizacja została zaplanowana i przeprowadzona przez komitet wykonawczy, z obszernym przeglądem danych w celu ich interpretacji. Badanie było prowadzone przez Cleveland Clinic Cardiovascular Coordinating Center oraz przez krajowych koordynatorów w każdym kraju, do którego włączono pacjentów. Gromadzenie i wprowadzanie danych zostało przeprowadzone przez sponsora i cosponsora. Zablokowana, oczyszczona baza danych została przeniesiona do Cleveland Clinic Cardiovascular Coordinating Center, gdzie przeprowadzono analizę danych. Dr Bhatt przygotował pierwszą wersję manuskryptu, a komitet wykonawczy pomógł ją zrewidować. Dr Topol miał pełny dostęp do niezależnej bazy danych dla każdego zapytania dotyczącego analiz i przejął odpowiedzialność za integralność danych.
Finansowanie procesu CHARISMA zapewnili Sanofi-Aventis i Bristol-Myers Squibb. Sponsor i cosponsor mieli wkład doradczy w projekt badania, mieli nieobowiązkowe wejście w komitecie wykonawczym i byli odpowiedzialni za audyt w poszczególnych ośrodkach badawczych. Komitet wykonawczy ponosi pełną odpowiedzialność za analizę wyników, prawdziwość i kompletność sprawozdań oraz pisanie manuskryptu; sponsorzy mieli okazję zapoznać się z rękopisem.
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Kryteria włączenia pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka wystąpienia aterotrombotycznego i dla osób z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego. Pacjenci byli uprawnieni do wzięcia udziału w badaniu, jeśli mieli 45 lat lub więcej i występowali w jednym z następujących stanów: wiele czynników ryzyka zakrzepicy tętnic, udokumentowana choroba wieńcowa, udokumentowana choroba naczyniowo-mózgowa lub udokumentowana objawowa choroba tętnic obwodowych. Kryteria włączenia dla osób z wieloma czynnikami ryzyka i dla osób z utrwaloną chorobą naczyń przedstawiono w Tabeli 1.
Pacjenci byli wykluczeni z badania, jeśli przyjmowali doustnie leki przeciwzakrzepowe lub niesteroidowe leki przeciwzapalne w długim okresie czasu (chociaż dozwolone były inhibitory cyklooksygenazy-2). Pacjenci byli również wykluczani, jeśli w opinii badacza ustalili wskazania do leczenia klopidogrelem (takie jak niedawno ostry zespół wieńcowy). Pacjenci, u których planowano poddać się rewaskularyzacji, nie mogli się zapisać do czasu zakończenia procedury; takich pacjentów wykluczono, jeśli uznano, że wymagają ich klopidogrelu po rewaskularyzacji.
Procedury próbne
Po udzieleniu pisemnej świadomej zgody pacjenci zostali losowo przydzieleni do klopidogrelu (75 mg na dobę) z małą dawką kwasu acetylosalicylowego (75 do 162 mg na dobę) lub do placebo z małą dawką kwasu acetylosalicylowego. Przyporządkowanie do badania lekowego przeprowadzono centralnie za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej na podstawie wcześniej ustalonego schematu randomizacji, podzielonego na straty według miejsca. Wszyscy pacjenci otrzymali również standardową terapię (np. Statyny lub beta-blokery) według uznania badacza i innych odpowiedzialnych klinicystów
[więcej w: przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne, internetowa przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, badanie fsh cena ]
[więcej w: dragongaz, medycyna kliniczna definicja, cordis poznań ]

0 thoughts on “Klopidogrel i aspiryna w porównaniu do samej aspiryny w zapobieganiu epizodom atermotrombotycznym ad”