Skip to content

Klopidogrel i aspiryna w porównaniu do samej aspiryny w zapobieganiu epizodom atermotrombotycznym ad 5

2 lata ago

381 words

Trzy czwarte przyjęło statynę, a ponad połowa wzięła beta-bloker. Prawie dwie trzecie zażywało inhibitor ACE, a jedna czwarta przyjmowała środki blokujące receptory angiotensyny II. Punkty końcowe skuteczności
Tabela 4. Tabela 4. Złożone i indywidualne podstawowe i dodatkowe punkty końcowe. Rysunek 1. Rysunek 1. Skumulowana częstość występowania pierwotnego punktu końcowego (panel A) i wtórnego punktu końcowego (panel B). Panel A pokazuje skumulowane krzywe zapadalności dla pierwotnego punktu końcowego zawału mięśnia sercowego, udaru lub śmierci spowodowanej przyczynami sercowo-naczyniowymi. Skumulowane krzywe padania są wyświetlane tylko do 30 miesięcy, ponieważ niepewność oszacowań poza ten punkt staje się dość duża. Liczba pacjentów obserwowanych po 30 miesiącach szybko spada do zera, a po tym czasie wystąpiło tylko 21 pierwotnych zdarzeń dotyczących skuteczności (13 w grupie klopidogrelu i 8 w grupie placebo). Panel B pokazuje skumulowane krzywe padania dla drugorzędowego punktu końcowego, który obejmował hospitalizacje.
Kontynuacja w odniesieniu do punktu końcowego skuteczności (pierwsze wystąpienie zawału mięśnia sercowego, udaru lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych) została zakończona u 99,5% pacjentów losowo przydzielonych do grupy otrzymującej klopidogrel i aspirynę oraz 99,6% losowo przydzielonych do grupy otrzymują placebo i aspirynę. Wyniki skuteczności przedstawiono w Tabeli 4. Przy medianie 28 miesięcy obserwacji, częstość pierwotnego zdarzenia wynosiła 6,8 procent w grupie klopidogrelu i 7,3 procent w grupie placebo (względne ryzyko, 0,93, 95 procent przedziału ufności 0,83 do 1,05, P = 0,22) (rysunek 1A). Częstość głównego punktu końcowego skuteczności wtórnej (pierwsze wystąpienie zawału mięśnia sercowego, udaru, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, przemijającego napadu niedokrwiennego lub procedury rewaskularyzacji) wynosiła 16,7% w grupie klopidogrelu, w porównaniu z 17,9 procent w grupie placebo (ryzyko względne, 0,92, przedział ufności 95%, 0,86 do 0,995, P = 0,04) (rysunek 1B).
Punkty końcowe bezpieczeństwa
Częstość pierwotnego punktu końcowego bezpieczeństwa (ciężkie krwawienie zgodnie z definicją GUSTO) wynosiła 1,7 procent w grupie klopidogrelu i 1,3 procent w grupie placebo (względne ryzyko, 1,25, 95 procent przedziału ufności, 0,97 do 1,61, P = 0,09) . Częstość występowania umiarkowanego krwawienia wynosiła 2,1% w grupie klopidogrelu, w porównaniu z 1,3% w grupie placebo (względne ryzyko, 1,62, 95% przedział ufności, 1,27 do 2,08, P <0,001). Częstość krwotoku śródczaszkowego była podobna w obu grupach leczenia (tabela 4).
U pacjentów leczonych klopidogrelem odnotowano jeden udokumentowany, niekrytyczny przypadek zakrzepowej plamicy małopłytkowej; ten pacjent zmarł miesiąc później od końcowej fazy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Nie zgłoszono żadnych innych poważnych zdarzeń niepożądanych.
Analizy podgrup
Ryc. 2. Ryc. 2. Wskaźniki zagrożenia dla zawału mięśnia sercowego (MI), udaru mózgu lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w każdej z badanych podgrup. Wskaźniki zagrożenia przedstawiono w przedziałach ufności 95%. Rozmiary symboli są w przybliżeniu proporcjonalne do liczby pacjentów w analizie. Indeks masy ciała jest to waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach
[przypisy: stomatologia estetyczna łódź, kreatynina badanie krwi cena, skała osadowa krzyżówka ]
[więcej w: decylitr, skała osadowa krzyżówka, raphacholin forte ]

0 thoughts on “Klopidogrel i aspiryna w porównaniu do samej aspiryny w zapobieganiu epizodom atermotrombotycznym ad 5”