Skip to content

Kontrolowany test Acyclovir na ospę wietrzną u normalnych dzieci czesc 4

2 lata ago

193 words

W ponad 95 procentach biorców acyklowiru wszystkie zmiany skórne utworzyły się przed 3 dniem, podczas gdy mniej niż 80 procent osób otrzymujących placebo osiągnęło ten punkt. Nowe zmiany nadal powstawały w dniu 6 u większości pozostałych 20% osób otrzymujących placebo. Leczenie acyklowirem powodowało przyspieszone rozdzielanie poszczególnych zmian, z mniejszym odsetkiem zmian w stadium pęcherzykowym i większym odsetkiem w stadium zrogowaciałym lub wyleczonym do dnia 2. Poprawa choroby skórnej, określana jako czas do 10 procentowego zmniejszenia liczba zmian chorobowych odnotowano do 2. dnia u 80% biorców acyklowiru, w porównaniu z 45% przyjmujących placebo. Prawie 50 procent dzieci otrzymujących acyklowir wykazywało oznaki gojenia do dnia 2, a wszystkie z nich miały całkowicie wyleczone uszkodzenia do dnia 4, podczas gdy tylko 50 procent osób otrzymujących placebo miało niektóre wyleczone uszkodzenia do dnia 3. Świąd został zmniejszony w acyklowiru także grupa, przy znacznie mniejszej liczbie osób przyjmujących acyklowir zgłaszających umiarkowany lub ciężki świąd po jednym dniu leczenia (ryc. 3). Efekt leczenia acyklowirem w zmniejszaniu świądu był znaczny pomimo większego stosowania difenhydraminy wśród osób otrzymujących placebo po 2. dniu (P <0,001). Analiza dzieci leczonych w ciągu pierwszych 12 godzin po wystąpieniu wysypki, w porównaniu z dziećmi leczonymi od 12 do 24 godzin po wystąpieniu, wykazała mniejszą liczbę zmian przy wcześniejszej interwencji zarówno w grupie acyklowiru, jak i w grupie placebo (257 zmian u pacjentów leczonych wcześnie vs. 285 u osób leczonych później), ale dłuższe odstępy przed maksymalnym zajęciem skóry (2 dni vs. dzień). W 28 dniu zaobserwowano mniej zmian resztkowych wśród biorców acyklowiru niż wśród osób otrzymujących placebo (tabela 2).
Choroba układowa
Rysunek 4. Rysunek 4. Odsetek pacjentów z ciągłą gorączką. Dzieci, które otrzymały acyklowir, uległy szybszemu odstawieniu, a prawie wszystkie stały się nieskuteczne do 3 dnia (p <0,001), podczas gdy około 25 procent osób otrzymujących placebo pozostało gorączkowe w dniu 3 (ryc. 4). Mniejsza liczba pacjentów w grupie leczonej acyklowirem wykazywała gorączkę w dniu 0, prawdopodobnie dlatego, że przed pierwszą pomiarem podawano jedną do trzech dawek acyklowiru, ale różnica nie była znacząca. Leczenie acyklowirem wiązało się z szybszym ustępowaniem gorączki niezależnie od stosowania acetaminofenu (P <0,001, dane nieukazane).
Średnie wyniki dla choroby konstytucyjnej osiągnęły najwyższy poziom w drugim dniu po przyjęciu (1,29 w grupie leczonej acyklowirem i 2,18 w grupie otrzymującej placebo, p <0,001). Po piku dzienne zmniejszenie wyniosło 38, 71 i 89 procent u biorców acyklowiru, w porównaniu z 3, 26 i 61 procentem w grupie otrzymującej placebo. Począwszy od dnia 2, dzieci otrzymujące acyklowir również znacząco zmniejszyły częstość występowania bólu gardła, bólu żołądka, bólu głowy i koryzy (dane nie przedstawione).
Komplikacje chorobowe
Jedenaście dzieci miało powikłania ospy wietrznej podczas 28-dniowego okresu oceny. Bakteryjne infekcje skóry obserwowano u czterech biorców acyklowiru i sześciu otrzymujących placebo. Ataksja móżdżkowa powstała u jednego biorcy placebo. Zapalenie płuc nie było widoczne u żadnego z badanych
[hasła pokrewne: cms wawelska, cordis poznan, rolmasz żary ]

0 thoughts on “Kontrolowany test Acyclovir na ospę wietrzną u normalnych dzieci czesc 4”