Skip to content

Immunologiczne oczyszczanie szpiku za pomocą PCR przed autologicznym przeszczepem szpiku kostnego w przypadku chłoniaka z komórek B cd

2 lata ago

490 words

Zawiesiny komórek traktowano przeciwciałami monoklonalnymi i dopełniano trzykrotnie, zgodnie z protokołem dla szpiku od pacjentów. Komórki przemywano i wysiewano w ograniczających testach rozcieńczania. 37 Każdą próbkę do traktowania seryjnie rozcieńczano od 5 x 105 komórek do 0,5 komórki na 100 ul; Odważono 48 do 96 porcji każdego rozcieńczenia. Komórki inkubowano przez 14 do 18 dni i wzrost przy każdym seryjnym rozcieńczeniu oceniano w mikroskopie z odwróconą fazą, jako obecną lub nieobecną. Wykres liczby ujemnych studzienek w każdym rozcieńczeniu w stosunku do całkowitej liczby komórek w każdym punkcie był zgodny z rozkładem prawdopodobieństwa Poissona. Częstotliwość komórek klonogennych w badanej populacji oszacowano przez minimalizację chi-kwadrat38 Amplifikacja PCR
Zagnieżdżoną amplifikację oligonukleotydów przeprowadzono zarówno w punkcie przełomowym 18 19 20, jak i w mniejszym regionie skupienia39 genu hybrydowego bcl-2 / IgH w każdej z próbek, jak opisano wcześniej. 40 W skrócie, próbki zawierające .g genomowego DNA w końcowej objętości 50 .l. .l (50 mM chlorek potasu, 10 mM chlorowodorek TRIS, 2,25 mM chlorek magnezu, 0,01% żelatyna, 200 nmoli starterów oligonukleotydowych, 200 .mol trifosforanu deoksyadenozyny, trifosforan deoksycytydyny, trifosforan deoksyguanozyny i trifosforan deoksytymidyny oraz 1,5 U polimerazy Taq [Cetus, Emeryville, CA]) początkowo amplifikowano przez 25 cykli w termocyklerze (Cetus). Reamplifikację 5-.l porcji tej amplifikowanej mieszaniny przeprowadzono przez 30 cykli w końcowej objętości 50 .l, ze starterami oligonukleotydowymi wewnętrznymi względem oryginalnych starterów. Podwielokrotności końcowego produktu reakcji analizowano za pomocą elektroforezy w 4% żelu agarozowym (NuSieve, FMC, Rockland, Me.) Zawierającym bromek etydyny i wizualizowano w świetle ultrafioletowym. DNA przeniesiono na membrany do analizy zeta-sondy (Bio-Rad, Richmond, CA) i specyficzne dla bcl-2 DNA wykrywano przez hybrydyzację przez osiem godzin z znakowanymi 32P sondami oligonukleotydowymi. Oligonukleotydy znakowano radioaktywnie [.32P] ATP i kinazą polinukleotydową T4 (New England Biolabs, Beverly, Mass.). Standardowe środki ostrożności zostały podjęte przeciwko zanieczyszczeniu krzyżowemu zamplifikowanego materiału 41, który nigdy nie został zabrany na obszary, na których przeprowadzono ekstrakcję DNA. Dla każdej amplifikacji DNA z rozcieńczenia 10-5 linii komórkowej DHL-6 w prawidłowych komórkach szpiku kostnego służyło jako słaba pozytywna kontrola, a bufor PCR zawierał dezaktywowaną termicznie proteinazę K jako kontrolę ujemną. Każdą próbkę analizowano co najmniej cztery razy w każdym punkcie przerwania. Ponadto, w próbkach bez wykrywalnego produktu PCR amplifikację PCR powtórzono ze starterami oligonukleotydowymi specyficznymi dla genu kodującego ludzki antygen B7 aktywacji komórek B, aby zapewnić, że DNA może być amplifikowany we wszystkich próbkach.
Analiza statystyczna
Zależność między charakterystykami pacjentów w punkcie wyjściowym, wynikami analizy PCR próbek szpiku po oczyszczeniu i czasem do wystąpienia nawrotu oceniano za pomocą testu log-rank.42 Relacje między charakterystykami linii bazowej a obecnością lub nieobecnością szczątkowe komórki chłoniaka wykrywalne przez PCR po oczyszczeniu oceniano za pomocą dokładnego testu Fishera43, a dla uporządkowanych kategorii testu Wilcoxona na uporządkowane zmienne kategoryczne.44 Stratyfikowane testy log-rank, które wykorzystywały zmienne badawcze uważane za prognostyczne o dłuższym czasie do nawrotu zostały również wykonane
[podobne: unikol zabrze, cordis poznań, decylitr ]

0 thoughts on “Immunologiczne oczyszczanie szpiku za pomocą PCR przed autologicznym przeszczepem szpiku kostnego w przypadku chłoniaka z komórek B cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Catering dietetyczny Warszawa[…]