Skip to content

Częstość występowania Szczurów po immunizacji żywą atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej – badanie u dzieci z białaczką cd

2 lata ago

509 words

Kontrolne były wszystkie zaszczepione dzieci, dla których dostępne były dane na temat odporności komórkowej i które spełniały następujące kryteria: przed szczepieniem miały wskaźnik stymulacji mniejszy niż 3, otrzymywały chemioterapię podtrzymującą po zaszczepieniu, nie miały półpaśca i miały nieznana ekspozycja na wirusa ospy wietrznej-półpaśca. Takie narażenie mogło wprowadzić zmienną zakłócającą wzmocnienie immunologiczne 12, 22 Miana FAMA analizowane dla dzieci z półpaścem były ostatnimi wynikami przed rozwojem półpaśca. Zostały one wykonane średnio 4 miesiące przed początkiem półpaśca (zakres od tygodnia do 10 miesięcy). Dla pacjentów kontrolnych użyliśmy miana ustalonego najbliżej 2 lat po szczepieniu (od średniego czasu po immunizacji do rozwoju półpaśca w przypadku pacjentów 24 miesięcy, jak opisano poniżej) lub, jeśli dziecko było obserwowane przez mniej niż 2 lata, ostatni wynik.
W celu analizy odporności komórkowej, wskaźnik stymulacji dla każdego pacjenta przyjęto jako średnią z pięciu poprzednich oznaczeń w celu kontrolowania zmienności z miesiąca na miesiąc, która jest czasami obserwowana u tego samego pacjenta. Indeks stymulacji został określony prospektywnie u 4 z 13 dzieci z białaczką, u których ostatecznie wystąpił półpasiec. W jednym z nich odporność komórkową oceniano ostatnio na trzy miesiące przed rozwinięciem półpaśca; w trzech innych, ostatnie oznaczenia zostały wykonane 18, 23 i 23 miesiące przed rozwojem półpaśca (średnia, 17 miesięcy). Te ostatnie analizy wykonano średnio 16 miesięcy po szczepieniu w grupie półpaśca i 19 miesięcy później w grupie kontrolnej.
Wykorzystaliśmy test U Manna-Whitneya do porównania średnich grup i chi-kwadrat oraz dokładnych testów Fishera dla porównania danych częstotliwościowych. Do przeprowadzenia niektórych analiz wykorzystano oprogramowanie StatView (Abacus Concepts, Berkeley, CA). Analizę w tabeli Life przeprowadzono za pomocą oprogramowania do analizy statystycznej (SAS Institute, Cary, NC).
Wyniki
Analiza tabeli życia
Rycina 1. Rycina 1. Analiza graniczna produktu Kaplan-Meier prawdopodobieństwa pozostawania bez śladu choroby w 96 dzieciach z białaczką, które otrzymały szczepionkę przeciw ospie wietrznej i 96 dzieciom z białaczką, które miały naturalnie nabytą ospę wietrzną przed lub po rozpoznaniu białaczki. Ryzyko wystąpienia półpaśca porównywano u 96 zaszczepionych dzieci i u 96 dzieci z białaczką z ospą wietrzną typu dzikiego. W grupie szczepionki wystąpiły 4 przypadki półpaśca w ciągu 5988 osobo-miesięcy obserwacji; w grupie kontrolnej było 15 przypadków półpaśca w ciągu 7324 osobo-miesięcy. Surowe współczynniki zapadalności wynosiły odpowiednio 0,80 i 2,46 na 100 osobo-lat. Przeprowadzono analizę graniczną produktu Kaplan-Meier (ryc. 1). Według log-rank i uogólnionych testów Wilcoxona (Gehan) krzywe były znacząco różne (odpowiednio P = 0,02 i P = 0,01).
Grupa kontrolna była dalej analizowana. Spośród 96 dzieci 59 (61%) miało ospę wietrzną przed rozpoznaniem białaczki; Półtora rozwinęło się u 9 (15 procent) tych dzieci. Trzydzieści siedem (39 procent) miało ospę wietrzną po wystąpieniu ALL, a u 6 (16 procent) z nich pojawił się półpaśca
[więcej w: edelan, manex radom, netakademia ]

0 thoughts on “Częstość występowania Szczurów po immunizacji żywą atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej – badanie u dzieci z białaczką cd”